NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE KUTNOWSKIM W 2022 ROKU

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945). Powiat Kutnowski na mocy ww. ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji.

Termin wizyty dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji  można umawiać pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Kutnie

537 449 098  w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać się drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w:

 • Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,
  czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30 – 12:30 oraz środa w godz. 11:30-15:30
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,
  99-300 Kutno, pokój nr 5,

czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 oraz wtorek w godz. 11:30-15:30

w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają:

–  adwokaci i mediator wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku oraz

– radcowie prawni i mediator wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych                               w Warszawie.

 • Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

    czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00 –13:00 ,

w powyższym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji udziela doradca obywatelski z organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartych konkursów ofert:
     – Fundacja European Concept Consulting Foundation z siedzibą w Łodzi, ul. Rojna 103.

 • Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

     czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 ,

w powyższym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci z organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartych konkursów ofert:

Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi, Pl. Wolności 8 lok. 1U.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zgodnie z  Zarządzeniem Nr 51/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 r. r. Starosta Kutnowski z dniem 15 listopada zawiesił do odwołania bezpośrednie udzielanie porad we wszystkich  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

OSTATNIE ZMIANY:

 • We wszystkich czterech punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja a także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 • W związku z istniejącym obecnie zagrożeniem epidemicznym, uproszczone zostały procedury postępowania i nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail),
 • Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego)  nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, jednakże nieodpłatna pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Przypomnienie:

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ). Przed uzyskaniem pomocy należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc prawna?

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

 

    Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
  i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji, z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru zaplanowanego na ten dzień.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub prowadzi nieodpłatną mediację?

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze powiatu.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu.

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji moją możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • w dowolnym terminie: telefonicznie pod nr 537 449 098,
  lub listownie wysyłając na adres:
  Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Bieżące informacje na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronach:

 • Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
 • Komunikat w związku z opracowaniem Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku – jako pomocy de minimis :

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html

 • Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie:

https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/menu/69

 

 Załącznik: