W dniu 1 sierpnia 2019r. Gmina Bedlno rozpoczyna realizację projektu „Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).

  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

  Celem projektu „Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” jest poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci, w tym dzieci z  niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  W ramach projektu zostanie utworzonych 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych, dodatkowo 3 dzieci z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem. Wszystkie placówki biorące udział w projekcie zostaną doposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne a nauczyciele z tych placówek nabędą dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

W projekcie biorą udział  4 ośrodki wychowania przedszkolnego usytuowane na terenie gminy Bedlno.

Realizatorzy projektu:

•Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Żeronicach

•Szkoła Podstawowa w Bedlnie

•Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie

•Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego  w Pleckiej Dąbrowie

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy zajęć znajdują się na stronach konkretnych placówek biorących udział w projekcie.

 

Biuro Projektu:

Gmina Bedlno

Bedlno 24, 99- 311 Bedlno

ug@bedlno.pl

 

Koordynatorzy projektu:

Marta Mossakowska-Kosińska

Agata Lamus

mojeprzedszkolegminabedlno@gmail.com

 

Całkowita wartość projektu 526  624,56 PLN.

Wartość dofinasowania 447  630,56 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 418  523,36 PLN.

Skip to content