Bedlno, dnia 27 października 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie Dz. U z 2022 r. poz. 1327 i 1812 ) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 4757) Wójt Gminy Bedlno

OGŁASZA

Konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

I. Przedmiot i termin konsultacji:

                1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

                2.Termin konsultacji ustala się od dnia 28 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.

       II. Cel konsultacji: Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

Załączniki:

1) Formularz konsultacji 2022 w wersji edytowalnej.

2) Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

3) Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

4) Projekt uchwały -w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.