DRUKI ZWIĄZANE Z WYBORAMI:

Formularze do pobrania: 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obkw – komitety

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obkw – wyborca

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2023

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Załącznik:

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Załącznik:

DRUKI PODATKOWE

WZORY FORMULARZY  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Osoby fizyczne

Osoby prawne

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego 

Osoby fizyczne

Osoby prawne

AKCYZA 

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2023 ROK  

UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁAT NA 2023 ROK

  • Nr VIII/71/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie zmieniającą uchwałę Nr VII/62/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Bedlno –   wersja *.pdf
  • Nr VII/62/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie  opłaty targowej na ternie Gminy Bedlno –  wersja *.pdf

 

DRUKI EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH I USC

DOWODY OSOBISTE

DRUKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

DRUKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I ROLNICTWEM ORAZ DRUKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Ochrona środowiska

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie kastracji psa – kota

Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Dotyczące źródła ciepała 

 

 

Usuwanie folii rolniczych 

RolnictwoCZYSTE POWIETRZE

Wzory wniosków

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2021 r. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (zwana dalej „ustawą zmieniającą), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zwana dalej „ustawą Poś”) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zwana dalej „ustawą o wspieraniu termomodernizacji”). Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie Poś oraz ustawie o wspieraniu termomodernizacji, było uchylenie aktów wykonawczych, wydanych na postawie:

  • art. 411 ust. 10s ustawy Poś, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór takiego zaświadczenia,
  • art. 11d ust. 12 pkt 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, określające wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
  • art. 11d ust. 12 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, określające wzór oświadczenia o środkach własnych i składnikach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Aktualnie podstawą do określenia w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów żądania wydania zaświadczenia oraz zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest art. 411 ust. 10sa ustawy Poś, natomiast podstawą do określenia wzorów wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego jest art. 11d ust. 13 ustawy o wspieraniu termomodernizacji.


W związku z tym, poniższe wzory:

  1. żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  2. zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  3. wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
  4. oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

mogą być stosowane, zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Skip to content