1.Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.

2.Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego, kuratora.

3.Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych przez ePUAP w wersji elektronicznej.

4.Przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

6.Przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia certyfikatów (e-dowodu) oraz wydawanie zaświadczeń.

7.Przyjmowanie zgłoszeń cofnięcia certyfikatów oraz wydawanie zaświadczeń.

8.Przyjmowanie zgłoszeń unieważnienia certyfikatów oraz wydawanie zaświadczeń.

9.Wydawanie dowodów osobistych uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie.

10.Ustawianie kodów PIN (PIN1, PIN 2) do certyfikatów (e-dowodu) lub dla certyfikatu trwale zablokowanego.

11.Unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych na skutek: zmiany danych, reklamacji, przekazania przez osobę trzecią, informacji o ubezwłasnowolnieniu, utraty, uszkodzenia.

12.Prowadzenie ewidencji dokumentów publicznych.

13.Aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w Rejestrze PESEL.

14.Nadawanie numeru PESEL przy wniosku o dowód osobisty.

15.Usuwanie niezgodności danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL w zakresie posiadanych kompetencji lub powiadamianie odpowiednich organów o konieczności usunięcia niezgodności.

  1. Wyjaśnianie niezgodności danych znajdujących się w RDO na drodze elektronicznych zleceń do właściwych USC i urzędów gmin.

17.Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy w przypadku osoby, która nie może osobiście stawić się w Urzędzie.

18.Dostarczanie dowodu osobistego do miejsca pobytu wnioskodawcy w przypadku osoby, która nie może osobiście stawić się w Urzędzie.

19.Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

20.Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

21.Udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych w zakresie posiadanego dostępu.

22.Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu Urzędu uprawnionym podmiotom.

23.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dowodów osobistych.

24.Prowadzenie Archiwum Teczek Osobowych wydawanych dokumentów tożsamości.

 

 

 

Dowód Osobisty – informacje:

https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

Skip to content