Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w  GMINIE BEDLNO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:

           1)Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: GMINA BEDLNO                                                                                                                                              Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: BEDLNO 24,  99-311 BEDLNO

 Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek – Kancelaria Prawnicza  w Kutnie, Aleje ZHP 3/21           tel. 603 914  003, e-mail wioszuk@wp.pl

2)Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez GMINĘ BEDLNO zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa*.

3)Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4)Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji.

5)Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.

6)Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.

8)Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i prawnie wymagane.  Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

*W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych należy zwrócić się do odpowiedniej komórki organizacyjnej, która przetwarza dane osobowe.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe przetwarzane są:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

żądania dostępu danych osobowych,

żądania sprostowania danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 

  Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa) – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

  Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawnić funkcjonowanie strony internetowej zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Profilpas Polska w celu optymalizacji działań.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,

„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

„funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień, np. wyglądu strony internetowej,

„reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Skip to content