Usuwanie azbestu na terenie gminy Bedlno. 

 Gmina planuje pozyskiwanie środków finansowych na usuwanie   i utylizację azbestu, w 2022 r. Nabór wniosków od mieszkańców o udzielenie dofinansowania usuwania azbestu w 2022 r. prowadzony będzie do dnia 17 stycznia 2022r.

Mieszkańcy, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zobowiązani będą do załączenia do wniosku składanego do Urzędu Gminy:

 – kserokopii: zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno-budowlanego (Starostwa Powiatowego w Kutnie) zezwalających na wykonanie prac obejmujących demontaż wyrobów zawierających azbest lub wniosku o wydanie w/w dokumentów,

– dokumentacji zdjęciowej w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD) w postaci aktualnych, kolorowych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania już zdemontowanych wyrobów azbestowych). Ww. zdjęcia powinny być opatrzone dokładnym adresem oraz powinny umożliwić wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania na terenie posesji.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl w zakładce Wzory formularzy, Rejestry, Druki Opłaty. 

Procedura realizacji zadania:
1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej pod adresem www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.
2. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.
3. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.
4. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.
5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.
6. Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).
7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24  282 17 82.
 
Wójt Gminy Bedlno 
/-/ Józef Ignaczewski

Załączniki:

Skip to content