W urzędzie stanu cywilnego dokonuje się rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz prowadzi inne czynności, które mają wpływ na stan cywilny, a w szczególności:

1. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (konkordatowe) oraz za granicą.

2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC lub poza lokalem USC z zachowaniem uroczystych form rejestracji stanu cywilnego .

3. Wydawanie zaświadczeń:

a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi. b) o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego poza granicami Polski lub zamieszkałego na terytorium RP cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.                                                                                                                             

 c) o stanie cywilnym

d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych przypiskach w aktach stanu cywilnego

e) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego

f) o istnieniu księgi, jej braku lub o istnieniu wpisu do rejestru stanu cywilnego lub jego braku oraz wydawanie kserokopii z akt zbiorowych

g) o przyjętych sakramentach.

4. Przyjmowanie oświadczeń w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

a) rodziców dziecka o zmianie imienia (imion) dziecka składanych przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dla ich dziecka

b) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

c) o ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa

d) o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

e) o przysposobieniu dziecka

f) o uznaniu ojcostwa oraz prowadzenie rejestru uznań

g) o których mowa w art.88§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

h) małżonków że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

i) o wyborze imienia

j) małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa

k) oświadczeń o uznaniu ojcostwa w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji, sporządzanie protokołów

l) przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mających wpływ na treść stanu cywilnego.

5. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:                                                          

           a) odpisów skróconych aktów(w tym wielojęzycznych)                                             

           b) odpisów zupełnych aktów                                                                                                      

           c) zaświadczeń.

6. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego-tryb zwykły i tryb szczególny.

7. Odtwarzanie krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego.

8. Unieważnianie wzmianek dodatkowych zgodnie z art.41 Pasc.

9. Prostowanie aktów stanu cywilnego zgonie z art.35 Poasc sporządzonych w USC Bedlno.

10. Uzupełnianie aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC Bedlno zgodnie z art.37 Poasc.

11. Unieważnianie aktów stanu cywilnego na podstawie art.39a ustawy Poasc oraz wzmianek dodatkowych na podstawie art.41 ust.1 Poasc

12. Współpraca z sądami i innymi organami państwowymi w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa oraz w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

13. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych.

14. Prowadzenie korespondencji konsularnej z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi związanej z rejestracją stanu cywilnego, wydawaniem odpisów lub zaświadczeń, nanoszeniem przypisków, wzmianek w rejestrze stanu cywilnego nadesłanych przez zagraniczne USC oraz w zakresie realizowanych zadań.

15. Inicjowanie procedury nadania Jubilatom „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowanie uroczystości jubileuszowych

16. Przygotowywanie uroczystości setnej rocznicy urodzeń.

17. Wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

18. Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych).

19. Wydawanie dokumentów z akt zbiorowych stanu cywilnego na podstawie art.26 ust.2 Poasc.

20. Prowadzenie spraw w zakresie zmiany imion i nazwisk.

21. Prowadzenie statystyk i sprawozdań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Skip to content