INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BEDLNO NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Bedlno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu  gminy Bedlno zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 1. 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne:

– PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów.

 

 1. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bioodpady):

– PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, Instalacja do kompostowania odpadów zielonych, Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów.

 

 1. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

– 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) – PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów,

– 19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  – PreZero Recykling Południe  Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

– 19 05 99 Inne niewymienione odpady – PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów.

Folie i opony z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia  na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz podmiotów zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów (folie, sznurek), recyklingiem / utylizacją folii pochodzących z gospodarstw rolnych:

 1. Jopek recykling Dawid Jopek Fabianów,  ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca
 2. REVOL Sp. z o.o.,  ul.  św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106/2, 91-341 Łódź
 3.  Rekopack-Zawal S.K.A., 62-510 Konin ul. Gajowa 1 – firma zajmuje się recyklingiem odpadów foliowych opakowaniowych, również po rolniczych, ale tylko agrostretchu (folie po sianokiszonkach , przeważnie białe, lub zielone).
 4. PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz Socha i Krzysztof Socha  98-100 Łask,  ul. Leśników Polskich 65

Wykaz podmiotów zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów, recyklingiem opon rolniczych:
1. Grupa RECYKL S.A., 63-100 Śrem ul. Letnia 3

Gmina Bedlno nie obliguje właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy do korzystania z usług zaprezentowanych przedsiębiorstw. Rolnik może korzystać z usług innych podmiotów prowadzących działalność w przedmiotowym zakresie. Rolnicy będący wytwórcami odpadów mają obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającymi odpowiednie zezwolenie.
Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Niedopuszczalne jest składowanie wymienionych odpadów łącznie z odpadami komunalnymi, porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.

Informacje dodatkowe – folie rolnicze

Gmina Bedlno  ubiega się  o dofinansowania  w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie składają wnioski w  wyznaczonych terminach w Urzędzie Gminy. Zgodnie z Programem rolnicy,  zobowiązani są do dostarczenia odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady.

W 2023r. Gmina realizuje po trzeci  program z dofinansowaniem z NFOŚiGW w zakresie bezpłatnego dla rolników usuwania folii, siatki, sznurka, workach po nawozach i typu Big Bag.

INFORMACJA W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

Zgodnie  z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bedlno, są obowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym  do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego  przez Wójta Gminy Bedlno.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do posiadania ww. umów na odbiór odpadów komunalnych  oraz  dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, biura, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty itp.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Bedlno są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Bedlno.

Gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część zamieszkałą nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2024 -NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

2024

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 

PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

 

GRUDZIEŃ

miesiąc

 

 

 

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

4

1/29

28

24

23

20

18

13

12

10

7

5

Selektywna – żółte worki

3/31

28

27

23

21

19

16

12

11

9

6

4/31

Selektywna – niebieskie worki

 

22

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Selektywna – zielone worki

3

 

26

 

 

18

 

 

10

 

19

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu: 27.03.2024  

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 24.04.2024, 23.05.2024, 20.06.2024, 18.07.2024, 13.08.2024, 12.09.2024, 10.10.2024. 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane! 

Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji.

Odpady będą odbierane w godzinach 6:00-22:00.

Jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

W związku z  koniecznością segregacji odpadów komunalnych poniżej przedstawiamy instrukcję jak prawidłowo segregować odpady  w gminie Bedlno

Do worków żółtych wrzucamy:

 • opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach, serkach, kefirach, tłuszczach),
 • plastikowe butelki po napojach,
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach,
 • plastikowe doniczki,
 • styropian opakowaniowy,
 • foliowe torebki, worki, reklamówki,
 • opakowania z metalu (np. puszki po napojach, konserwach),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • plastikowe i metalowe zakrętki, korki, kapsle,
 • opakowania z folii aluminiowej,
 • opakowania po kawie, słodyczach, chipsach itp.,
 • kartoniki tetra pak (np. po napojach, mleku).

Uwaga. Jeśli to możliwe starajmy się oczyścić silnie zabrudzone opakowania. Zgniatajmy puszki i butelki przed wyrzuceniem do worka.

Do worków żółtych nie wrzucamy:

 • opakowań po środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach, lakierach, butelek i pojemników z zawartością, zabawek wielomateriałowych,
 • tubek po pastach, opakowań po aerozolach.
 • opakowań po olejach technicznych.

Do worków zielonych wrzucamy:

 • opakowania szklane bezbarwne i kolorowe np. słoiki lub butelki po żywności i kosmetykach.

Do worków zielonych nie wrzucamy:

 • szyb okiennych, szyb samochodowych, luster,
 • porcelany, kryształów, szkła „nietłukącego” np. ARCOROC, DURALEX,
 • lamp jarzeniowych, żarówek, kineskopów,
 • stłuczki szklanej,
 • szkła okularowego.

Do worków niebieskich  wrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury, papier pakowy,
 • gazety, katalogi, czasopisma, prospekty, foldery,
 • zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy,
 • ścinki papierowe, worki papierowe.

Uwaga. Kartony i pudełka tekturowe należy rozkładać przed wyrzuceniem, aby zajmowały jak najmniej miejsca w worku.

Do worków niebieskich  nie wrzucamy:

 • zatłuszczonego i silnie zabrudzonego papieru,
 • pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, serwetek,
 • papieru foliowanego,
 • tapet, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • kalki, papieru termicznego np. paragonów.

Bioodpady/odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, drobne gałązki drzew i krzewów, kwiaty i inne rośliny doniczkowe, kwiaty ogrodowe, obierki, skórki, ogryzki, łupiny orzechów, skorupki jaj) należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach.  Osoby, które nie kompostują bioodpadów przekazują je do tzw. „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji” w terminach ustalonych w harmonogramie.

Do pojemnika czarnego wrzucamy odpady pozostałe po segregacji w tym m.in.:

 • zatłuszczone opakowania pergaminowe, pergaminowo-foliowe np. po smalcu, maśle, margarynie,
 • pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, serwetki, waciki,
 • filtry z odkurzacza, zmiotki,
 • zużytą, zniszczoną, zabrudzoną odzież i buty,
 • opakowania po farbach, lakierach,
 • niedopałki papierosów, zimny popiół,
 • torebki z herbatą, filtry do kawy,
 • tubki po pastach, gąbki łazienkowe i kuchenne, plastikowe listki po lekarstwach.

Przeterminowane lekarstwa: należy wrzucać do specjalnych pojemników  w  aptekach  na terenie gminy Bedlno.

Zużyte baterie: należy wrzucać do specjalnych pojemników w placówkach szkolnych i Urzędzie Gminy Bedlno.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Bedlno prowadzony jest przez PreZero Service Centrum Sp z o.o. Adres PSZOK: Kutno, ul. Łąkoszyńska 127,  PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać  następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady  niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe  oraz  tekstylia i odzież.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w PSZOK, od właścicieli nieruchomości, w ilości nie przekraczającej 30 kg z  gospodarstwa domowego  w danym roku kalendarzowym. Zużyte opony będą odbierane w PSZOK od właścicieli nieruchomości, w ilości nie przekraczającej 4 szt. opon (samochodowych / motorowych / rowerowych)  z  gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym. Przeterminowane chemikalia oraz  odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne  będą odbierane w PSZOK od właścicieli nieruchomości,  w ilości nie przekraczającej  łącznie 10 kg z  gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym.

Uwaga

Wszyscy mieszkańcy gminy Bedlno zobowiązani są do segregowania odpadów.

Podmiot odbierający odpady będzie kontrolował, realizację segregacji odpadów przez mieszkańców. W przypadku   stwierdzenia nieprawidłowego segregowania (np. w  koszu na zmieszane odpady  będą znajdowały się odpady, które powinny być w kolorowych workach) mieszkańcy nieruchomości zostaną obciążeni wyższą stawką opłaty tj. 44 zł od osoby na 1 miesiąc.

Przypominamy ponadto, że właścicieli nieruchomości obowiązuje zakaz spalania odpadów.

Spalanie odpadów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi  i środowiska. Substancje uwalniane podczas spalania odpadów powodują nowotwory, alergie, choroby układu oddechowego.

Pamiętajmy, że płacimy za wytwarzane i przekazywane do zagospodarowania odpady. Jak ograniczyć wytwarzanie zbędnych odpadów?

 • Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torbę wielorazową.
 • Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań.
 • Zrezygnuj z jednorazowych naczyń.
 • Oddawaj potrzebującym rzeczy, których nie potrzebujesz.
 • Kompostuj bioodpady.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BEDLNO

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka ustalonej opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania i odbierania odpadów i wynosi (od dnia 1 marca 2020r.):

 • 22 zł/1 osobę/1 miesiąc – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – wówczas opłata wynosi 21 zł/1 osobę/1 miesiąc,
 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 44,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

 • za styczeń, luty – do dnia 15 marca danego roku;
 • za marzec, kwiecień – do dnia 15 maja danego roku;
 • za maj, czerwiec, lipiec, sierpień – do dnia 15 września danego roku;
 • za wrzesień, październik – do dnia 15 listopada danego roku;
 • za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie lub u sołtysa.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Skip to content