Czynności urzędowe dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wydawane zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia podlegają opłacie skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej, a także przewidziane od niej zwolnienia, reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy – codziennie w godzinach 7:30 – 14:00 lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Bedlnie:

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Bedlnie,

nr konta: 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

Tabela opłat:

Wykaz przedmiotu opłaty skarbowej z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, stawki jej opłaty oraz zwolnienia – zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

I

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

1.Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 

 

2.Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

 

1.Sporządzenie aktu urodzenia

2.Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 

 

3.Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

II

Wydawanie zaświadczeń

 

 

 

1.Zaświadczenie w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez kierowników urzędu stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 

38 zł

 

1.Odpis wydawany z akt stanu cywilnego dot. obywateli polskich przebywających poza granicami RP, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2. Odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty dużej Rodziny, zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlanie się lub nadano status uchodźcy w RP, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi RP zawarła odpowiednie porozumienia

3.Odpisy zupełne wydawane w sprawie dokumentów paszportowych

4. Odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

 

 

 

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

3. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby

24 zł

 

4. Zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

24 zł

 

5. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

 

6. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

50 zł

 

7. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami kraju, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

39 zł

 

 

8. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

 

 

9. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

 

 

10. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

 

 

11.Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego przed dniem 1 stycznia 1946 r.

 

 

12. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

 

 

13. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach

 

 

Brak opłat

 

 

 

 

14. Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

 

 

15.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

 

Skip to content