Zarządzenie Nr 143/2021
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS–Cov–2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz w związku z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 ze zm.) zarządzam co następuje:

 • 1. Urząd Gminy w Bedlnie zwany dalej Urzędem od dnia 24 listopada 2021 roku do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie, z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom do których zalicza się w szczególności sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
 • 2. 1. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w sprawach pilnych niecierpiących zwłoki po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym, co do zakresu i tematu wizyty oraz terminu, z określeniem dnia, godziny i miejsca wizyty.
 1. Bezpośrednia obsługa interesantów powinna w miarę możliwości ograniczyć się do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail, e-puap. Wykaz telefonów, adresu e-mail oraz adresu skrzynki e-puap, za pomocą których interesanci mogą kontaktować się w sprawach urzędowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który jest dostępny na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.
 2. Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności obsługa odbywać się będzie w wyznaczonym przez pracownika pomieszczeniu, w którym może przebywać tylko jeden interesant lub w przy wejściu głównym do Urzędu Gminy – punkcie obsługi interesanta.
 • 3. 1. We wszystkich sprawach wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Gminy Bedlno należy składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej (e-mail: ug@bedlno.pl), tradycyjnej poczty lub poprzez pozostawienie korespondencji przy wejściu głównym do Urzędu  – punkcie obsługi interesanta.
 1. Do odwołania ogranicza się obsługę kasową do niezbędnego minimum. Zaleca się dokonywanie wpłat należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bedlno nr: · 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003 (opłata za wodę, opłaty skarbowe – podatki, czynsz itp.). ·93 9021 0008 2004 0010 6454 0117 (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 • 4. 1. Zobowiązuje się wyznaczonego pracownika do podejmowania czynności zapobiegawczych, przy wejściu do Urzędu, w tym informowania przybyłych interesantów o treści niniejszego Zarządzenia.
 1. Interesanci stawiający się w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, będą poddani czynnościom mierzenia temperatury przez pracownika Urzędu jak również będą zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
 2. Pracownicy Urzędu są upoważnieni do odmowy bezpośredniej obsługi interesanta w przypadku wystąpienia podejrzenia istnienia symptomów chorobowych i zobowiązuje w/w pracowników do powiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego w celu oceny konieczności podjęcia dalszych czynności, w szczególności zawiadomienia odpowiednich służb medycznych i sanitarno – epidemiologicznych.
 • 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na drzwiach zewnętrznych budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.
 • 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 • 7. Traci moc Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 października 2020 roku w sprawie  zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem.
 • 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Bedlno

/-/Józef Ignaczewski 

 

Załącznik: