FUNDUSZ

Informuję, że zgodnie z Umową nr 140/OZ/D/2024 zawartą dn. 11 kwietnia 2024r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w roku 2024” dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi   do kwoty 98.211,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: do kwoty 109.124,67 zł brutto.

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym:

  • odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie nie mniejszej niż 132,9150 Mg,
  • demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie nie mniejszej niż 69,4050 Mg,

Zadanie będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: www.wfosigw.lodz.pl 

Bedlno, dn. 22.05.2024 r.

 

     Wójt Gminy Bedlno

    /-/ Józef Ignaczewski