Informuję, że dnia 19.03.2024r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bedlno złożonego w dniu 28.02.2024 r. z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, podjął uchwałę nr 4486/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Gminy Bedlno na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w roku 2024”.

Całkowity koszt zadania wynosi 109.124,67 zł. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi do wysokości kwoty 98.211,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

W kwietniu bieżącego roku planowane jest podpisanie umowy pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi a Gminą Bedlno w zakresie udzielenia dotacji na realizację ww. zadania.