WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Wójt Gminy Bedlno

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia przeznaczonych do wydzierżawienia zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/1 o pow. 0,3807 ha, położonej w obrębie Plecka Dąbrowa dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1K/00038809/8 – na okres 2 lat z przeznaczeniem na cele działalności medycznej.

Opis przedmiotu dzierżawy:

Przedmiotem dzierżawy są lokale użytkowe, które dotychczas wykorzystywane były na działalność w zakresie ochrony zdrowia – gabinety lekarskie o łącznej powierzchni 184,30 m2.  Lokale położone są na parterze budynku. W chwili obecnej jest prowadzona termomodernizacja budynku.

Lokale znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia mogą być wykorzystywane jedynie na działalność medyczną, w ramach której będą prowadzone między innymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dopuszcza się (po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego) podnajmowanie lokali wewnątrz budynku na inne gabinety specjalistyczne.

Dzierżawca w związku z korzystaniem z przedmiotowych lokali zobowiązany będzie pokrywać koszty:

– za zimną wodę – zgodnie ze wskazaniem licznika w okresach półrocznych (koniec czerwca i koniec grudnia),
– za energię elektryczną,
– ogrzewanie,
– za inne opłaty i świadczenia publiczno – prawne przedmiotu dzierżawy.

Czynsz z tytułu dzierżawy stanowić będzie miesięcznie kwotę 5,95 zł za 1 m² netto (słownie: pięć złotych 95/100).

Czynsz dzierżawny netto stanowić będzie kwotę 1.096,59 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych 59/100). Do stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz dzierżawny należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawianych faktur, na rachunek Urzędu Gminy w Bedlnie – Bank Spółdzielczy w Bedlnie nr rachunku: 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003.

Kwota czynszu dzierżawnego może być waloryzowana każdego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego.

Obecnie Gmina Bedlno nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 151/1 położonej w miejscowości Plecka Dąbrowa.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie – biuro nr 28, tel. 24 282 19 24.

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bedlnie

 na okres od 08.03.2024 r. do 29.03.2024 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski