Bedlno, dn. 8 marca 2024r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BEDLNO

            Wójt Gminy Bedlno zgodnie z uchwałą  NR XLIII/335/2023 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bedlno.

            Warunkiem uzyskania dotacji jest zapewnienie zmiany sposobu odprowadzania ścieków poprzez likwidację zbiornika na nieczystości płynne (szambo) do istniejącego budynku, wymiana istniejącej wyeksploatowanej przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

            W przypadku realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości z funkcjonującym zbiornikiem na nieczystości płynne lub wyeksploatowaną przydomową oczyszczalnią ścieków warunkiem uzyskania dofinansowania jest odłączenie instalacji kanalizacyjnej od tego urządzenia i podłączenie jej do nowo wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

            Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 75 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lecz nie więcej niż 20 000,00 zł brutto.

            Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze, tj. do  dnia 8 kwietnia  2024 r.

            Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

            O kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2024r.

            W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność niezbędna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

            Dofinansowaniu nie podlegają następujące koszty:

1) pokrycia kosztów demontażu zbiorników bezodpływowych oraz wyeksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się w miejscu planowanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) materiałów budowlanych do instalacji wewnętrznych oraz ich wykonanie;

3) koszty wykonania badań geologicznych;

4) projektów i innych dokumentacji oraz koszty uzgodnień z właściwymi organami;

5) pokrycia kosztów związanych z zakupem biopreparatów;

6) związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją i kontrolą przydomowej oczyszczalni ścieków;

7) koszty poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;

8) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania;

9) wkład w formie pracy własnej wnioskodawcy.

 

            W przypadku zakwalifikowania wniosku o przyznanie dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

            Realizacja zadania przez Wnioskodawcę może rozpocząć się od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Stronami.

            Wnioski dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. 27, 28 i 29) oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Bedlnie pod numerami telefonu: 24 282 19 23, 24 282 19 24, 24 282 19 25.

            Realizacja inwestycji powinna nastąpić od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do dnia 15 grudnia  2024 r. (w niniejszym terminie Wnioskodawca zobowiązany jest również przedłożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o przekazanie dotacji celowej – rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi  załącznikami).

 

Wójt Gminy Bedlno
/-/ Józef Ignaczewski

Załączniki do ogłoszenia o naborze na poś