Segregacja śmieci to działanie,  które pozytywnie wpływa na środowisko. Sortując odpady ograniczamy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko oraz minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Odpowiednie sortowanie odpadów sprawia też, że możemy dać im drugie życie.

Kilka ciekawostek, które pomogą podjąć decyzję o segregacji:

Z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew. Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwała na uratowanie sześciometrowej sosny. Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu). Szkło może być przetwarzane bez końca.

Przypominamy, że   segregacja powinna być zgodna z podziałem na 5 frakcji.

Dla odróżnienia worki/ pojemniki są oznakowane kolorami:

  • niebieskim – na papier,
  • zielonym – na szkło,
  • żółtym – na metale i tworzywa sztuczne,
  • brązowym – na bioodpady,
  • czarnym – na odpady zmieszane.

Kompostowanie to metoda zagospodarowywania odpadów zielonych (odpadów z ogrodów i zielonych odpadów kuchennych). Do odpadów BIO zaliczamy: liście, kwiaty, skoszoną trawę, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew, resztki owoców i warzyw. Jeżeli przedmiotowe odpady mieszkańcy poddają recyklingowi „u źródła” tj.  wykorzystują do nawożenia pola lub ogródka przydomowego i złożą wymaganą deklarację, Gmina będzie mogła uwzględnić przedmiotowe odpady do wyliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie przekazują bioodpadów zebranych w workach koloru brązowego do „gniazda odbioru odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie, a jednocześnie dotychczas nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów we własnym zakresie,zobowiązani są do dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które zagospodarowują bioodpady we własnym zakresie płacą do Gminy niższą stawkę za odpady komunalne, obecnie zwolnienie wynosi 1 zł/osobę/m-c, jednak stawka ulegnie zmianie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 35% wagowo – za rok 2023;

2) 45% wagowo – za rok 2024;

3) 55% wagowo – za rok 2025;

4) 56% wagowo – za rok 2026.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Reasumując: im więcej właścicieli nieruchomości z terenu gminy będzie segregowało odpady oraz kompostowało bioodpady, tym większy poziom recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty zostanie w skali całej gminy. Jeżeli mieszkańcy nie będą właściwie segregować odpadów oraz nie będą kompostować bioodpadów, wówczas Gmina nie osiągnie wymaganych poziomów recyklingu. Nie osiągnięcie poziomów recyklingu wiązało się będzie z nakładaniem kar dla Gminy i  wzrostem opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Prosimy o  pilne składanie w Urzędzie Gminy w Bedlnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie kompostowania bioodpadów.