informacja

Załącznik

do Zarządzenia Nr 148/2023

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 27 listopada 2023 r

                                                                                          

Informacja

Wójta Gminy Bedlno

o wyborze ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu  na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na 2023 rok .

Wójt Gminy Bedlno działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr XXXVI/285/22 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2023 rok dokonał wyboru oferty na realizacje zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”. 

  1. Gminny Klub Sportowy w Bedlnie – kwota  500,00 zł.
  1. „Lechita” Społeczne Towarzystwo Sportowe w Bedlnie – kwota 7.475,00 zł.

 

Bedlno, dnia 27 listopada 2023 r.