Wójt Gminy Bedlno informuje, o kontrolach nieruchomości, podczas których pracownicy Urzędu Gminy Bedlno będą sprawdzać realizację obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469ze zm.).

Kontrole będą polegały na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Bedlnie celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT itp.).

Prowadzone mogą być także kontrole w terenie, podczas których właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów osobie kontrolującej. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu zawartości szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata, co także musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj.  okazanie umowy oraz posiadanych dowodów uiszczania opłaty za wywóz osadów ściekowych.

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni przydomowych powinny być wykonywane przez firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bedlno

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

 1. „EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne Barbara Zabłocka ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno, NIP 7751450374
 2. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, NIP 7752447776
 3. PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, NIP 7750000516
 4. P.-H. “HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno, NIP 7752418326
 5. H.U. K-K TRANS EXPORT-IMPORT Krzysztof Kapcia, Wojszyce 52 B, 99-311 Bedlno, NIP 7751529354
 6. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno NIP 7751315400
 7. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów-Parcel 22, 99-322 Oporów NIP 7752511586,
 8. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa NIP 118 00 42 784
 9. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 5361938486
 10. EKO-TRANS, Rafał Kubiak, Wojszyce 44, 99-311 Bedlno, NIP 7752503687
 11. Paweł Lewandowski PRL-MAX Szewce Walentyna 23A 99-311 Bedlno, NIP 7751081310
 12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 60, 99-320 Żychlin, NIP 7752666780
 13. KAMRO Katarzyna Mrowicka ul. Sikorskiego 1, 99-340 Krośniewice, NIP 7752546596
 14. ,,KONSTANS” Zbigniew Szymański, ul. Łąkoszyńska 230, 99-300 Kutno, NIP 7751172780
 15. WCTRON Sp. z o. o., ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, NIP 8992863500

Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bedlno, którzy posiadają na swojej działce zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, nie zgłosili tego faktu w Urzędzie Gminy Bedlno powinni to zrobić niezwłocznie. Wypełnione zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bedlno (złożyć w sekretariacie lub w pokoju nr 28).

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedlno.pl i w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 28).