WERSJA PDF.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 130 /2023
WÓJTA GMINY BEDLNO
z dnia 02 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu
współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2024 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688),  art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ) oraz §3 Uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4757)

zarządzam, co następuje:

 • 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 • 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ).
 • 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu Programu Współpracy.
 • 4.1. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 1. Formularz konsultacyjny wraz z ewentualnymi uwagami można złożyć osobiście — w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14, bądź drogą elektroniczną – poprzez przesłanie podpisanego formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail ug@bedlno.pl

3.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10 listopada 2023 r.

 1. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24 listopada 2023 r.
 2. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie pracownik sporządzi zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedłoży do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Bedlno, wraz z propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych uwag.
 • 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bedlno.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Bedlno Nr 130/2023

z dnia 2 listopada 2023 r.

FORMULARZ KONSULTACJI

 1. Przedmiot konsultacji (tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji). Projekt „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”
 1. Paragraf, punkt, pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Proponowane brzmienie paragrafu, punktu, pozycji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Uzasadnienie zmiany: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Podmiot zgłaszający uwagi (pełna nazwa organizacji/podmiotu, adres do korespondencji, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data ……………………………………..                ………………………………………………………………..

                                                                  pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

                                                                                 organizacji/podmiotu na zewnątrz

                               WÓJT                                                                                    Bedlno, dnia 02 listopada 2023 r.

                   GMINY BEDLNO

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 4757)

Wójt Gminy Bedlno ogłasza

Konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

 

 1. Przedmiot i termin konsultacji
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

2.Termin konsultacji ustala się od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r.

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

III. Forma konsultacji

 1. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 listopada 2023 r. który można pobrać ze strony internetowej Gminy Bedlno (www.bedlno.pl, – zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi), ze strony Biuletynu Informacji Publicznej – http://ugbedlno.bip.org.pl/– zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobiście w Urzędzie Gminy Bedlno, Sekretariat – pokój nr 14.
 2. Formularz konsultacyjny wraz z ewentualnymi uwagami można złożyć osobiście – w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie podpisanego formularza wraz
  z ewentualnymi uwagami na adres e-mail: ug@bedlno.pl.
 1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 1. Postanowienia końcowe
 2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w Zarządzeniu Nr 130/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 listopada 2023 r.
 3. Nieprzedłożenie stanowisk we wskazanych wyżej terminach oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

                                                                                                    Projekt

UCHWAŁA NR ……./……/2023

RADY GMINY BEDLNO

z dnia …. listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 , 572, 1463 i 1688)  oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

 • 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” , w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.
 
 
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia w drodze uchwały rocznego Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej ugbedlno.bip.org.pl , na stronie internetowej Gminy www.bedlno.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych w siedzibie Urzędu Gminy celem konsultacji. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną i osobiście w Urzędzie Gminy Bedlno w Sekretariacie, pokój nr 14. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu.

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych i przyjaznych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych
w podejmowaniu istotnych decyzji.

 

Załącznik

do Uchwały Nr …../…/2023 Rady Gminy
Bedlno z dnia …. listopada 2023 r.

Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 

 1. Wstęp

 Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1).

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej „ ustawą ”.

Dążąc do prawidłowej realizacji  zapisów ustawy oraz biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy Gminą  a organizacjami pozarządowymi, opracowany został niniejszy „Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok .”

Program uchwalany jest corocznie na mocy art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy w ważnych dziedzinach, takich jak np. szerzenie oświaty, działalność kulturalna, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc społeczna. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu. Program jest dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14),  tel.: (24) 282-17-70 oraz na stronie internetowej oraz BIP-ie Gminy  Bedlno.

Działalność organizacji pozarządowych jest jedną z najistotniejszych  cech społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Priorytetem władz gminy Bedlno jest służenie mieszkańcom oraz organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Program określa:
  • cel główny i cele szczegółowe programu;
  • zasady współpracy;
  • zakres przedmiotowy;
  • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
  • priorytetowe zadania publiczne;
  • okres realizacji programu;
  • sposób realizacji programu;
  • wysokość środków planowanych na realizację programu;
  • sposób oceny realizacji programu;
  • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
  • tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

2.Ilekroć w programie jest mowa o:

    1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

    2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

    3) innym podmiocie – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

    4) programie – rozumie się przez to niniejszy program;

    5) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 12701273140714291641 , 1693  i 1872 );

    6) konkursie ofert — rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11
ust. 2 i art. 13 ustawy,

    7) Gminie — należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest Gmina Bedlno,

    8) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bedlno,

    9) Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bedlno.

  10) stronie Gminy – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.bedlno.pl.

III. Cel główny i cele szczegółowe programu

 1. Głównym celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy przez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami, budowanie partnerstwa lokalnego pomiędzy Gminą
  a organizacjami pozarządowymi, które ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. To wszystko ma służyć w szczególności podnoszeniu efektywności działań prowadzonych
  w zakresie zlecenia i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.
 1. Celami szczegółowymi programu są:

    1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Gminie poprzez tworzenie sprzyjających
 warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej
 mieszkańców Gminy, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,

     2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

     3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej,

      4) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców,

      5) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,

      6) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

      7) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych z jednoczesnym zagwarantowaniem środków na ich realizację,

      8) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Gminy,

      9) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

     10) promocja działalności organizacji pozarządowych,

     11) zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi.

 1. Zasady współpracy
 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się o następujące zasady :

    1) odbywać się będzie w pierwszej kolejności w obszarach wskazanych w Programie;

    2) może przybierać formy pozafinansowe oraz finansowe;

    3) uwzględnia inicjatywę lokalną na zasadach określonych w ustawie;

    4) opierać się będzie na zasadach wynikających z ustawy, a więc pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 1. Zakres przedmiotowy
 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez:

     1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

     2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, wspólne tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

     3) inicjowanie i realizowanie, w tym z innymi organizacjami, wspólnych projektów partnerskich w ramach programów pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

 1. Zadania publiczne realizowane w zakresie przedmiotowym programu obejmują:

     1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

     2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

     3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

     4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

     5) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

     6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

     7) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991);    

     8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

     9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

   10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

   11) promocji i organizacji wolontariatu;

   12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

   13) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

 1. Formy współpracy

 

 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy oraz pozafinansowy i odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie.
 2. Do form współpracy finansowej zalicza się:
 • powierzenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  realizacji zadań publicznych będących zadaniami Gminy na zasadach określonych w ustawie lub w formie wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w trybie otwartego konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym:
 • wspieranie oraz powierzenie następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, ze przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia zadania,
 1. Do form współpracy pozafinansowej zalicza się w szczególności:

     1) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań objętych programem na stronach internetowych Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej,

     2) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w mediach,

     3) współdziałanie w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
z innych źródeł niż budżet Gminy,

     4) pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

     5) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym, w tym pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,

     6) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania,

     7) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy,

     8) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz współudział już funkcjonujących w realizacji programu,

     9) obejmowanie patronatem przez Wójta/Gminę przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

   10) współorganizowanie przedsięwzięć w szczególności z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi,

   11) udostępnianie organizacjom nieodpłatnie lub na warunkach preferencyjnych pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej związanej z realizacją zadań gminy, a także urządzeń technicznych i systemów przekazywania informacji,

   12) promowanie działalności organizacji oraz udzielanie im pomocy w nawiązywaniu
kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz innych państw,

   13) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, w tym nieodpłatne udostępnianie lokali i innych
 urządzeń będących w dyspozycji Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy na
zasadach w nich obowiązujących.

   14) rozwój i promocję wolontariatu;

 1. Współpraca Gminy z organizacjami może odbywać się również w formie:

     1) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

     2) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023  r. poz. 1259) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

VII. Priorytetowe zadania publiczne

 

Zadania publiczne do realizacji w roku 2024 obejmują następujące obszary działań:

 1. Ochrony zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności:

     1) działania popularyzujące zdrowy tryb życia we wszystkich grupach wiekowych
i bezpieczeństwo publiczne,

     2) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,

     3)  działania wspierające osoby niepełnosprawne,

     4) wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią,

      5) imprezy i wyjazdy terapeutyczno-profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym,

      6) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią,

      7) organizacja badań przesiewowych i profilaktycznych,

      8) promocja i organizacja wolontariatu,

      9) działania prewencyjne w zakresie ppoż., działalność ratowniczo-gaśnicza,

    10) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i zapobieganie ich powstaniu,

    11) propagowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa i ochrony
zdrowia;

 1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

      1) organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji gminy o charakterze lokalnym, środowiskowym i ponadlokalnym,

      2) wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, pielęgnowanie kultury regionalnej,

      3) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony Dziedzictwa Narodowego,

      4) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,

      5) kultywowanie tradycji narodowej poprzez organizację imprez związanych z obyczajem i tradycją wsi polskiej,

      6) prowadzenie działań w zakresie promowania walorów turystyczno-przyrodniczych,

      7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,

      8) tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet oraz integracja
międzypokoleniowa,

      9) wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+), celem wykorzystania potencjału osób starszych w kulturowy rozwój środowiska lokalnego.

 1. Nauki

        1) wspieranie działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu patologiom,

        2) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

        3) wspieranie projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy.

        4) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, organizacja kolonii, półkolonii, obozów, warsztatów, wycieczek i świetlic dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych oraz w okresie innych dni wolnych od nauki szkolnej.

 1. Ochrona środowiska:

       1) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

       2) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

5.Kultura fizyczna i sport:

        1) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

        2) organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych (zawody, turnieje, olimpiady),

        3) organizowanie imprez rekreacyjno — sportowych,

        4) organizowanie uczestnictwa młodzieży oraz osób dorosłych z drużyn piłkarskich
w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych — rozgrywki piłki nożnej,

         5) uczestnictwo drużyn sportowych w obozach sportowych,

         6) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

         7)  propagowanie wśród  mieszkańców gminy  aktywnych form kultury fizycznej i rekreacji,

         8)  wspieranie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,

         9) przedsięwzięcia promujące Gminę w zakresie turystyki,

       10) organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców gminy.

 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

        1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

        2) uczestnictwo dzieci i młodzieży w półkoloniach, koloniach i obozach umożliwiających zdobycie wiedzy na ten temat.

 1. Pomocy społecznej;

       1) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

       2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

       3) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

       4) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic,

       5)  organizacja czasu wolnego osobom starszym,  samotnym,

       6) działania  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

       7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 1. Priorytetowe zadania publiczne gmina będzie wspierać lub powierzać ich realizację
  w ramach zaplanowanych środków finansowych w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

VIII. Okres realizacji programu

 

 1. Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2024 będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert.
 1. Sposób realizacji programu

Podmiotami realizującymi współpracę w sferze zadań publicznych są:

 1. Rada – w szczególności, w zakresie:
 2. a) określania kierunków rozwoju i realizacji lokalnej polityki wspierania aktywności organizacji w sferze zadań publicznych,
 3. b) tworzenia warunków rozwoju współpracy samorządu z organizacjami,
 4. c) utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami rady a organizacjami realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami działań komisji,
 5. d) uchwalania programu współpracy gminy z organizacjami;
 1. Wójt – w szczególności, w zakresie:
 2. a) przygotowania programu współpracy gminy z organizacjami,
 3. b) prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami,
 4. c) zapewnienia środków finansowych na realizację celów programu,
 5. d) ogłaszania otwartych konkursów ofert,
 6. e) rozpatrywania konkursów, indywidualnych ofert organizacji,
 7. f) powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert,
 8. g) zawierania umów wykonania zadań publicznych oraz udzielania dotacji w ramach przewidzianych środków,
 9. h) przedkładanie Radzie sprawozdania z realizacji programu oraz jego ogłoszenie w BIP;
 1. Organizacje, w szczególności, w zakresie:
 2. a) przystępowania do konkursów, składanie indywidualnych ofert,
 3. b) realizacji zadań publicznych wspieranych lub powierzanych zgodnie z warunkami umów zawartych z gminą,
 4. c) prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania,
 5. d) inicjowania działań poza finansowych w sferze zadań pożytku publicznego,
 6. e) inicjowania nowych zakresów i form współpracy organizacji w realizacji zadań własnych gminy;
 1. Program realizuje się poprzez:

    1) prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

    2) zlecanie realizacji zadań w trybie pozakonkursowym;

    3) współpracę Wójta, urzędu, organizacji i mieszkańców w realizacji zadań publicznych,
w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych;

    4) pracę Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

 1. Wysokość środków planowanych na realizację programu określa się na kwotę 50.000,00 zł.
 2. Wysokość środków planowanych na realizację programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, określa się na kwotę 5.000,00 zł.
 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Gminy.
 1. Sposób oceny realizacji programu

 

 1. Oceny realizacji programu dokonuje się poprzez informacje dotyczące:

    1) liczby podmiotów podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we
współpracy z Gminą,

    2) liczby ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

    3) liczby ofert złożonych do konkursów,

    4) liczby podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych, z pominięciem konkursów ofert (art. 19a ustawy),

    5) liczby podmiotów, które otrzymały dofinansowanie,

    6) liczby zadań publicznych, dofinansowanych w ramach programu,

    7) liczby podmiotów biorących udział w konsultacjach,

    8) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań publicznych,

    9) liczby zawartych umów i liczby umów rozwiązanych,

   10) liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy konsultowanych z organizacjami pozarządowymi,

   11) wysokości środków finansowych pozyskanych wspólnie przez organizację i Gminę ze źródeł zewnętrznych.

 

XII. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

 

Prace nad opracowaniem i przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzi Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
z udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych.

 1. Wójt przeprowadza konsultacje Programu z organizacjami.
 1. Skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji odbywa się, w co najmniej jednej z niżej podanych form:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) formularza, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Bedlno,

       3) pisemnego wyrażenia opinii w danej kwestii, złożonego w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno,

       4) innej formie wskazanej przez Wójta Gminy Bedlno w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy konsultuje się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na zasadach określonych w Uchwale Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4757).
 1. Wójt zamieszcza ogłoszenie o konsultacjach podając cel konsultacji, przedmiot konsultacji, czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, formę przeprowadzenia, zasięg oraz nazwę komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

XIII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

 1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje, Wójt powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” ze wskazaniem jej przewodniczącego.
 1. Komisja opiniuje oferty na posiedzeniach.
 1. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.
 1. O posiedzeniu komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 1. Do ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu członków Komisji.
 1. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
 1. Komisja opiniuje złożone oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
  w przypadku wykazanych braków formalnych w złożonej ofercie oferent wzywany jest do ich usunięcia w terminie określonym w wezwaniu.
 1. Komisja konkursowa dokonuje opinii złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu w otwartym konkursie ofert oraz w oparciu o przepisy ustawy
  i niniejszy program.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.