ZARZĄDZENIE NR  129/2023
WÓJTA GMINY BEDLNO
z dnia  31 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) , art. 4 ust. 1 pkt.15 i 17, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Rozdziału VI  ust. 2 pkt. 1 i 2 Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, stanowiącego  Załącznik do  Uchwały nr XXXVI/285/22 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2023 rok, zarządzam co następuje:

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno , na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno oraz zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bedlno.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno oraz zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski