Bedlno, dn. 19 października 2023 roku

Wójt Gminy Bedlno

OGŁOSZENIE

 

W związku z § 6 ust. 3 Uchwały  nr XLIII/335/2023 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r. poz. 7860) informuję, że z uwagi na krótki okres realizacji inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, który upływa 15 grudnia, w 2023r. nie będzie prowadzony nabór  wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bedlno.

Informacyjnie wyjaśniam, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ogłoszony w 2024r. po zabezpieczeniu przedmiotowych środków w budżecie Gminy Bedlno. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2024r. odbywać się będzie na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Bedlno o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bedlno. Ogłoszenie o naborze wniosków opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno. Wnioski będzie można składać  w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski