INFORMACJE OGÓLNE

1. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Bedlno w celu opracowania przez Gminę wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii.
2. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie około 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w latach 2024-2025. Przy czym okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów dokonywanej i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez IZ.
4. Gmina Bedlno zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z IŻ (Instytucją Zarządzającą) umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2021-2027 oraz otrzymania przez Gminę Bedlno dofinansowania na jego realizację.
5. Gmina Bedlno dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Przedstawione warunki mogą ulec zmianie głównie w momencie ogłoszenia konkursu przez IZ .
6. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać:
– telefonicznie pod numerem telefonu 24 282 19 24, 24 282 19 23.

II. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU
1. Gmina Bedlno, jako wnioskodawca, występuje do IZ z wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu dla zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie, istniejących budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bedlno, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach FEŁ 2021-2027 nabór nr FELD.02.05-IZ.00-001/23, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii.
2. Zaplanowany rodzaj instalacji w projekcie:
a) instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii,
b) kotły na biomasę,
c) kolektory słoneczne.
3. Dobory instalacji będą dokonane na całościowo wypełnionych ankietach technicznych.
4. Przy doborze instalacji będą brane pod uwagę m.in. pod uwagę możliwości techniczne, w tym w szczególności powierzchnię budynku/nieruchomości, umożliwiającą prawidłowy montaż urządzeń.
5. Dopuszczalne jest założenie tylko jednej instalacji na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.
6. Zgłoszenia od mieszkańców będą przyjmowane maksymalnie dla 150 instalacji – decyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionej ankiety. Powyżej tej liczby będzie tworzona lista rezerwowa.

III. WARUNKI I OGRANICZENIA

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby celów socjalno-bytowych mieszkańców.
2. Jeżeli ktoś uzyskał dofinansowanie na dany typ instalacji w ramach pierwszego realizowanego przez Gminę projektu (w ramach RPO 2014-2020), nie może ponownie wybrać tego samego rodzaju instalacji.
2. Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.
3. W ramach projektu zaplanowano instalacje wyłącznie na istniejących budynkach.
Zgłoszenie do projektu montażu instalacji dla budynku istniejącego, lecz będącego w trakcie budowy, jest możliwe, pod warunkiem, że w dokumentach zgłoszeniowych zadeklarowane zostanie, że do momentu montażu danej instalacji OZE wszystkie roboty zostaną zakończone i zgłoszone do Nadzoru Budowlanego, a budynek zostanie dopuszczony do użytkowania/ lub zostanie dokonane zakończenie budowy (montaż instalacji planowany jest w latach 2024 i 2025).
4. Pokrycia dachowe wykonane z eternitu nie są dopuszczone do montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
5. Miejsce przewidziane do wykonania montażu instalacji, może być zweryfikowane przez osoby upoważnione przez Gminę Bedlno pod kątem możliwości wykonania instalacji.
6. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w ankiecie oraz oceny wykonawcy.
7. W trakcie realizacji projektu oraz okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie uczestnik zobowiązuje się do:
wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców;
właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi;
niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Bedlno;
po przekazaniu instalacji przeprowadzania na swój koszt przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca.

IV. KOSZTY INSTALACJI

1. Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:
• 15% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych instalacji OZE. Wartość instalacji OZE stanowią koszty niezbędnych dokumentów, robót montażowych, nadzorów oraz innych określonych w budżecie projektu wydatków kwalifikowanych niezbędnych do realizacji projektu;
• wszystkich niezbędnych kosztów niekwalifikowanych (tj. niezbędnych do realizacji projektu lecz wykraczających poza katalog kosztów kwalifikowanych narzucony przez IZ, przez co nie podlegających refundacji w ramach projektu) związanych z zakupem i montażem wybranej instalacji wraz z kompletnym osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości.
2. Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Bedlno.
3. Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IZ.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

1. Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą składać wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Bedlno spełniające łącznie poniższe warunki:
posiadające prawo własności do nieruchomości (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Bedlno,
gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby własne do celów socjalno-bytowych mieszkańców.
nieruchomości powinny posiadać uregulowany stan prawny;
własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością.

Uczestnicy projektu nie powinni posiadać jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Bedlno z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 15.05.2023 r.). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

Osoby posiadające zaległości w opisywanych płatnościach, aby wziąć udział w projekcie, muszą uregulować wskazane zaległości w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych do projektu (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

1. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od dn. 29.08.2023r. do dn. 8.09.2023r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie.
2. Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (oryginalnie podpisane) należy składać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Gminy w Bedlnie w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
4. Dokumenty złożone w innym terminie niż wskazane w regulaminie będą wpisywane na listę rezerwową.

VII. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU

1. Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych prawidłowo podpisanych przez właścicieli nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Bedlno:
• wypełniona ankieta odpowiednia dla wybranego typu instalacji;
2. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zamontowane instalacje przez 5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie będą:
• stanowiły własność Gminy Bedlno i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom/ użytkownikom budynków mieszkalnych;
• objęte gwarancją.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. Deklaracja udziału w projekcie
2. Ankiety techniczne dla wybranych urządzeń
3. Klauzula Rodo

Bedlno, dn. 29.08.2023r.

 

Załączniki: 

    1. Rodo oze 2023
    2. Ankieta Solary – Bedlno 2023
    3. Ankieta Biomasa – Bedlno 2023
    4. Ankieta PV+M Bedlno 2023
    5. Deklaracja udziału w projekcie
    6. OZE – nabór 2023 Bedlno