projekty

Projekt: Przebudowa drogi Bedlno – Janów w gm. Bedlno w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym – lampy solarne

Beneficjent: Gmina Bedlno

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Cel Projektu: Celem niniejszego projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Opis Projektu: W ramach Projektu planuje się:

– przebudowę drogi gminnej Bedlno – Janów,

– roboty związane z wykonaniem 10 sztuk lamp solarnych wraz z ze słupkami i montażem.

Efekt Projektu: poprawa standaru korzystania z drogi publicznej i jakość życia w miejscowościach Bedlno, Kręcieszki, Janów, Florianów poprzez przebudowę drogi wraz z projektowanym oświetleniem ulicznym.

Całkowita wartość Projektu: 1.079.567,66 zł

Kwota dofinansowania: 686.928,00 zł

Planowany okres realizacji: październik  2023 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Napisz komentarz