Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Podmiot realizujący zadanie:  Gmina Bedlno         

             Informuję, że zgodnie z Umową nr 500/OA/D/2023 zawartą dn. 10 sierpnia 2023r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pleckiej Dąbrowie dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez  WFOŚiGW w Łodzi   do kwoty 536.387,00 PLN, nie więcej niż 80% wartości kosztu całkowitego Zadania.

Wartość ogólna zadania: 731.459,34 PLN netto, w tym koszty kwalifikowane 670.483,73 PLN netto

W ramach zadania planowane jest:

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

– docieplenie stropodachu,

– wymiana okien i drzwi,

– wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.  i c.w.u.  na piętrze budynku,

– wykonanie źródła ciepła – pompa ciepła,

– instalacja PV.

W wyniku realizacji zadania zapotrzebowanie energii brutto zmniejszy się o 748,90 GJ/rok. Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych w postaci pyłu, SO2, NOx, CO2 oraz produkcjęenergii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ilości nie mniejszej niż 25,00 MWh/rok.

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: www.wfosigw.lodz.pl

Bedlno, dn.11.08.2023 r.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski