Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Bedlno.

         W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.   1350), które zmieniły procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, informujemy, że zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza  (https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign), jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat ( w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30).

         Raport sporządzony przez komisję gminną  nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat. Raport komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji, której uruchomienie będzie realizowało MRiRW.

         Pomimo braku stosownej aplikacji gminna komisja w Bedlnie rozpoczyna szacowanie start w gospodarstwach ze względu na konieczność dokonania zbiorów upraw. Jednak szacunek na polu jest nie możliwy  po sprzęcie uprawy dotkniętej klęską suszy.

         W związku z powyższym rolnicy zainteresowani oszacowaniem klęski suszy w uprawach przez gminną komisję powinni złożyć pilnie wnioski w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. 27, 28).

         Nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego     dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

Według raportu IUNG susza rolnicza na terenie gminy Bedlno występuje we wszystkich monitorowanych uprawach:

Kategoria gleby I – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

Kategoria gleby II – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, tytoń, burak cukrowy, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

Kategoria gleby III – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, truskawki;

Kategoria gleby IV– zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

Wzory wniosków dla rolników dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

oraz w pok. Nr 27 i 28 w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

         Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (modyfikacji powinien ulec jedynie pkt 1. Wniosku poprzez wykreślenie w przyczynie strat sformułowania „suszę w środkach trwałych” i pozostawienie jedynie zapisu „suszę”,
  2. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku).
  3. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  4. Załączyć wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2023r. (bez załączników graficznych).

 

         Na podstawie ww. dokumentów gminna komisja będzie mogła przeprowadzić lustrację w terenie a następnie wprowadzić dane do Raportu w aplikacji dedykowanej dla komisji gminnych.

 

Załączniki: