Komunikat dotyczący klęski suszy w 2023r. 

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Bedlno.

W związku z powyższym Wójt Gminy Bedlno informuje, że wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy w 2023 r. składa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” (wymagany profil zaufany, podpis kwalifikowany itp.). Aplikacja zostanie ponownie uruchomiona po 20 lipca 2023 roku.

Jeżeli ocena skutków suszy wyliczona w ww. aplikacji, nie będzie odpowiadać rolnikowi, wówczas będzie można złożyć wniosek do tut. urzędu o oszacowanie strat przez komisję suszową powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Warto jednak pamiętać, że oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. ( Dz.U. 2023 poz.1350) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  komisja w myśl ust. 16 pkt 2) dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Według raportu IUNG susza rolnicza występuje we wszystkich monitorowanych uprawach:

Kategoria gleby I – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

Kategoria gleby II – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, tytoń, burak cukrowy, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

Kategoria gleby III – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, truskawki;

Kategoria gleby IV– zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania wniosków.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację. „Zgłoś szkodę rolniczą”. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych