Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Bedlno realizuje kolejny, duży projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.

Inwestycja obejmuje budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Kamilew, budowę rurociągu wody surowej spinającego nowe ujęcie ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Pniewo o długości ponad 6,5 km oraz kompleksową modernizację SUW w Pniewie o wydajności ok. 149 m3/h.

Obecnie trwają zaawansowane prace dotyczące wymiany technologii SUW, a także roboty budowlane dotyczące wykonania wodociągu wody surowej pomiędzy nowym ujęciem wody w Kamilewie, a SUW w Pniewie.  

Wysokość dofinansowania stanowi 72,71% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to ponad 11 mln. pln, a dofinansowanie 6.915.859,00 pln.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zaopatrzenie w wodę 3780 odbiorców na terenie Gminy Bedlno; uzyskanie wody uzdatnionej w wymaganej ilości, o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla życia i zamieszkania na terenie gminy, a tym samym zachęcających do osiedlania się na tym terenie. Realizacja projektu jest korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki,  pracy, zamieszkania i wypoczynku.