Uwaga! Kontrole w zakresie prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)   i obowiązkiem nałożonym na gminę, pracownicy urzędu będą przeprowadzać systematyczne kontrole wśród właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Należy dokonać zgłoszenia:

–  zbiorników na nieruchomości zamieszkałej,

 zbiorników na nieruchomości niezamieszkałej (szkoły, instytucje,  podmioty prowadzące działalność gospodarczą m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, banki, gabinety weterynaryjne, ośrodki zdrowia, punkty apteczne),

 zbiorników przy budynkach gospodarczych( m.in. przy pomieszczeniach socjalno-inwentarskich),

przydomowych oczyszczalni ścieków,

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przedstawić podczas kontroli:

– aktualną umowę na wywóz nieczystości ciekłych zawartą z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

– dowody zapłaty za wykonanie powyższych usług, świadczących o regularności wywozu nieczystości ciekłych.

O czym pamiętać w przypadku kontroli

Kontrole będą polegały na wezwaniu właściciela nieruchomości  do Urzędu Gminy w Bedlnie  celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT itp.).

Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów osobie kontrolującej. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu zawartości szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata, co także musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj.  okazanie posiadanych dowodów uiszczania opłaty za wywóz osadów ściekowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. 

NIEDOPUSZCZALNE JEST, BY ŚCIEKI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BYŁY GROMADZONE LUB  WYWOŻONE WSPÓLNIE Z GNOJÓWKĄ LUB GNOJOWICĄ NA GRUNTY ROLNE.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bedlno.

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

 1. „EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne Barbara Zabłocka ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno, data obowiązywania zezwolenia: 1.10.2016r.-7.09.2026r.
 2. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów, data obowiązywania zezwolenia: 6.12.2016r.-14.11.2026r.
 3. PreZero Service Centrum  Sp. z  o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, data obowiązywania zezwolenia: 9.08.2017r.-8.08.2027r.
 4. P.P.-H. “HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno, NIP 7752418326, data obowiązywania zezwolenia: 10.08.2018r.-9.08.2028r.
 5. P.H.U. K-K TRANS EXPORT-IMPORT Krzysztof Kapcia, Wojszyce 52B, 99-311 Bedlno NIP 7751529354, data obowiązywania zezwolenia: 31.05.2019r.-30.05.2029r.
 6. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno NIP 7751315400, data obowiązywania zezwolenia: 31.05.2019r.-30.05.2029r.
 7. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów-Parcel 22, 99-322 Oporów NIP 7752511586, data obowiązywania zezwolenia: 4.07.2019r.- 3.07.2029r.
 8. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa NIP 118 00 42 784, data obowiązywania zezwolenia: 13.08.2020r.- 22.07.2030r.
 9. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 5361938486, data obowiązywania zezwolenia: 12.01.2022r. -16.12.2031r.
 10. EKO-TRANS, Rafał Kubiak, Wojszyce 44, 99-311 Bedlno, NIP 7752503687, data obowiązywania zezwolenia: 06.01.2022r. -21.12.2031r.
 11. Paweł Lewandowski PRL-MAX Szewce Walentyna 23A 99-311 Bedlno, data obowiązywania zezwolenia: 28.02.2022r.-2.02.2032r.
 12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 60, 99-320 Żychlin, data obowiązywania zezwolenia: 24.03.2022r.-3.02.2032r.

Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Bedlno,   którzy posiadają na swojej działce zbiornik bezodpływowy ( szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków,  nie zgłosili  tego  faktu  w Urzędzie Gminy Bedlno  powinni  to zrobić niezwłocznie.   Wypełnione zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bedlno (złożyć w sekretariacie lub w pokoju nr 28) do dnia 30 marca 2023r.

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedlno.pl i w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 28).