„Dostępny Samorząd – granty”
logotyp

Gmina Bedlno przystępuje do realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności usług osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Gminy Bedlno”.

Wartość przedsięwzięcia grantowego ogółem – 300.021,00 zł. w tym:

– Wydatki bieżące – 50.120,00,

– Wydatki inwestycyjne – 249.901,00,

– Pozyskana z PFRON-u kwota grantu 249.700,00,

– Środki własne Gminy – 50.321,00.

 

Opis przedsięwzięcia grantowego Cel przedsięwzięcia grantowego

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Bedlno i jednostce organizacyjnej tj. Szkole Podstawowej w Bedlnie. Zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu spełnienie wymagań w zakresie dwóch obszarów dostępności, a mianowicie: architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej. Po zrealizowaniu zadania osoby ze szczególnymi potrzebami nie będą zdane na pomoc osób trzecich i będą mogły samodzielnie załatwiać swoje sprawy w Urzędzie oraz korzystać z pełnej oferty edukacyjnej, kulturalnej i społecznej świadczonej przez Szkołę Podstawową w Bedlnie.

W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia jest planowana poprawa dostępności
w zakresie zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków i przyległego do nich terenu, spowodowanie możliwości dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych a także poprawa dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięcia grantowego usprawnienia przyczynią się do poprawy i zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności osób z problemami słuchu, wzroku, z problemami poznawczymi oraz z ograniczeniami w poruszaniu się. W tym celu zostało zaplanowane zrealizowanie w Urzędzie Gminy w Bedlnie i w Szkole Podstawowej w Bedlnie następujących przedsięwzięć:

  1. Dostawę, zakup i montaż windy zewnętrznej przyściennej w Szkole Podstawowej w Bedlnie.

Realizacja tego zadania umożliwi poszerzanie oferty edukacyjnej
i wychowawczej przez Szkołę z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami będącymi mieszkańcami Gminy Bedlno i sąsiednich gmin. Obecnie w obiekcie Szkoły mieści się Gminny Żłobek, Przedszkole, Punkt Przedszkolny oraz ośmiooddziałowa Szkoła Podstawowa. Szkoła posiada bardzo dobre zaplecze w postaci dużej sali sportowej, kompleksu sportowego, placów zabaw oraz edukacyjnych ogródków botanicznych a także przedmiotowych pracowni. Jest usytuowana w bezpiecznym w zakresie zagrożenia drogowego miejscu. Samorząd Gminy Bedlno systematycznie prowadzi szereg działań także inwestycyjnych mających na celu pełne dostosowanie tego obiektu dla osób z dysfunkcjami. Montaż zewnętrznej platformy dźwigowej jest kolejnym etapem w ramach dostosowania placówki dla osób z niesprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami. Winda jest placówce niezbędna ponieważ wejścia do Szkoły są usytuowane na wysokim parterze z koniecznością pokonania schodów. Uczniowie z niesprawnościami poruszające się na wózkach do szkoły są wprowadzani przez niżej położoną salę gimnastyczną a wewnątrz szkoły poruszają się po schodach za pomocą schodołazu co wymaga pomocy pracowników szkoły i rodziców. Powoduje to utrudnienia i ograniczenia dla tych dzieci do korzystania z pełnej oferty edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej szkoły. Projektowana winda będzie miała trzy przystanki tj. parter, wysoki parter oraz piętro co spowoduje, że zostaną zlikwidowane te utrudnienia, uniezależni potrzebujących od konieczności pomocy osób trzecich a także spowoduje swobodne poruszanie się po wszystkich kondygnacjach szkoły i pracowniach tematycznych. Zrealizowanie przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, problemami wzroku i słuchu.

  1. Prace budowlane niezbędne do zainstalowania windy oraz wykonanie miejsca parkingowego.

By winda mogła być prawidłowo zainstalowana, była w pełni dostosowana
i wykorzystywana należy wykonać stosowne prace odpowiadające standardom
i wymogą budowlanym. Konieczne jest m.in. przygotowanie miejsca montażu, doprowadzenie zasilania do listwy przyłączeniowej szafy sterowej, przygotowanie podłoża (płyta posadowienia), wykucie otworów drzwiowych, obróbki budowlane po montażu urządzenia. W pobliżu wejściowych drzwi zewnętrznych do windy na poziomie pierwszym wskazane jest wykonanie dojścia do windy i odpowiedniego parkingu dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim oznakowaniem.

  1. Koszty dokumentacji technicznej.

Według prawa budowlanego zainstalowanie windy przy obiekcie szkolnym wymaga pozwolenia na budowę. Do jego uzyskania musi być spełniony jeden z ważnych elementów składowych a mianowicie wykonanie stosownej dokumentacji projektowej. Opracowanie odpowiedniej dokumentacji budowlanej stanowi podstawę do wykonania ww. robót.

  1. Dostosowania architektoniczne w Urzędzie Gminy Bedlno. Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.


W ramach poprawy dostępności z zakresu barier architektonicznych niezbędne jest dostosowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy tj. chodników, parkingów zewnętrznych ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uwzględniające również poprawne oznakowanie pionowe i poziome. Istnieje konieczność wymiany ażurowych betonowych płyt na kostkę brukową, zlikwidowanie nierówności w chodnikach oraz utworzenie dodatkowych trzech miejsc parkingowych w pobliżu drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami co zapewni im bezpieczny dostęp do obiektu. Wejścia do budynku Urzędu Gminy są usytuowane z trzech stron. Parking gminny znajduje się wokół budynku Urzędu. Wskazane jest utworzenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy każdym wejściu. Jedno z tych wejść prowadzi bezpośrednio do Sali Konferencyjnej, w której odbywają się m.in. sesje Rady Gminy, spotkania, narady, konferencje itd. Należy także dostosować wysokość chodników do przylegających do nich miejsc parkingowych. Wszystkie te prace po ich wykonaniu usprawnią i ułatwią dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do budynku Urzędu. Częściowa wymiana betonowych płyt ażurowych na kostkę brukową umożliwi wykonanie kontrastowego oznaczenia ścieżek dojścia do budynku. Wykonanie tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, z problemami wzroku a przy zastosowaniu odpowiedniego oznaczenia pionowego i poziomego także dla osób z problemami poznawczymi.

 

  1. Dostosowania informacyjno – komunikacyjne w Urzędzie Gminy Bedlno będzie polegało na:

1) zakupie dla Urzędu przenośnego zestawu z systemem FM z pętlą indukcyjną na szyję. Zakup spowoduje, że w urzędzie zostaną spełnione wymogi w zakresie dostosowań dla osób z problemami słuchu. Zestaw będzie wykorzystywany do pełnej obsługi petenta na wszystkich kondygnacjach Urzędu także w przypadku konieczności obsługi z zachowaniem odległości a także w sali konferencyjnej podczas obrad, szkoleń, konferencji itp. W razie potrzeby zestaw będzie wykorzystywany w jednostkach organizacyjnych gminy na zasadzie bezpłatnego wypożyczenia.

2) Likwidacja barier komunikacyjno-informacyjnych w Urzędzie Gminy Bedlno dla osób z problemami wzroku, informacyjno – komunikacyjnych i z problemami poznawczymi będzie polegała na likwidowaniu barier poprzez :

– zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku w sposób wizualny i dotykowy,

– oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a,

– oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych tabliczkami z prostym, łatwym w przekazie tekstem co w połączeniu z oznakowaniem alfabetem Braille’a będzie kolejnym elementem poprawiającym dostępność dla osób z problemami wzroku i osób z problemami poznawczymi. Tabliczki będą wykonane w kolorach kontrastowych w stosunku do drzwi i ciągów komunikacyjnych w budynku.

 

3) W ramach wniosku o udzielenie grantu jest również planowane:

– zakup dwóch tablic – map tyflograficznych z planem obiektu z założeniem, że będą jak najbardziej czytelne dla niewidomych i słabowidzących. Funkcja – rola tablic tyflograficznych zostanie wzmocniona poprzez system nadajników „nawigacji” z darmową aplikacją na telefon,

– zakup systemu przywoławczego w skład którego wchodzi 1 gong i 4 przywoływacze. Zainstalowanie systemu przywoławczego będzie poprawą dostępności dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami i wszelkimi problemami ograniczającymi ich funkcjonowanie,

– zakup kontrastowych nakładek na schody wewnątrz budynku,

– zakup nakładek na poręcze z napisami w alfabecie Braille’a,

– zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,

– oznaczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a.