Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno

Gmina Bedlno zbliża się do odbioru robót budowlanych w ramach  projektu inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości ponad 1 mln pln. Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym min. dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne – przebudowa pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń piętra, klatki schodowej, montaż platformy dźwigowej, przebudowa wejścia głównego. W ramach projektu wykonane zostaną wewnętrzne prace instalacyjne sanitarne (wod-kan, wentylacja mechaniczna) i elektryczne, a także kanalizacja zewnętrzna.

W ramach wnioskowanego projektu, w ramach cross-financingu, zrealizowano działania uwzględniające wsparcie z EFS na pokrycie wydatków na działania kulturalno-edukacyjne, z wykorzystaniem produktów projektu, na rzecz społeczności lokalnej.

W styczniu 2023r. wykonywano ostatnie wykończenia wewnątrz obiektu, usuwano usterki, uruchamiano  windę zewnętrzną. Pod koniec stycznia wykonawca zgłosił roboty budowlane do odbioru.

W styczniu 2023r. ponownie wystąpiono do IZ RPO WŁ z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia projektu do marca 2023r., z uwagi na omyłkową dostawę elementów windy zewnętrznej – zgodę taką uzyskano.  

Wnioskowany projekt jest priorytetem dla władz gminy Bedlno. Realizacja projektu w zakresie wykonania robót budowlanych w obiekcie GOK w Bedlnie wpisuje się w zakres objęty SR Gminy Bedlno.