Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi


Pani Sołtys/ Pan Sołtys


Zachodzące zmiany przestrzenne i środowiskowe, rozwój technologiczny, a także innowacyjne metody upraw, wymagają zmian w funkcjonowaniu wsi i przystosowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zreorganizowane gospodarstwa o dużych działkach, których granice są dostosowane do dróg, systemu urządzeń wodnych i rzeźby terenu, wykorzystujące nowoczesne, wydajne i zautomatyzowane maszyny rolnicze, pozwalają na osiąganie wysokich plonów i godziwych dochodów z prowadzonej działalności rolniczej. Jedną z metod dokonania zmian w obszarach wiejskich, które korzystnie wpływają na jakość życia mieszkańców i gospodarowanie w rolnictwie są scalenia gruntów. Dzięki temu zabiegowi urządzeniowo-rolnemu możliwe jest zmniejszenie rozdrobnienia gospodarstw, powiększenie działek, likwidacja szachownicy gruntów, a także poprawa nieracjonalnego rozłogu gruntów. Mniejsza liczba działek, ale o większych powierzchniach, z dostępem do drogi publicznej, położona bliżej siedliska, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie sprzętu rolniczego, obniżenie kosztów transportu i zwiększenie wydajności upraw. Poza zmianami w układzie działek i pól, podczas scalenia gruntów mogą zostać zaprojektowane i wybudowane nowe drogi dojazdowe do pól, dostosowane do wymagań nowoczesnych maszyn rolniczych. Wykonywane w trakcie scalenia zabiegi przyczyniają się do poprawy retencji wód, ograniczenia skutków erozji wodnej i wietrznej oraz pomagają w ochronie krajobrazu i środowiska, co jest szczególnie istotne przy zachodzących zmianach klimatycznych.
Scalenia gruntów są pracami, które w całości mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej. Odbywają się one z czynnym udziałem społeczności wiejskiej, a proponowane rozwiązania są konsultowane i zatwierdzane przez uczestników postępowania scaleniowego. Na terenie województwa łódzkiego scalenia gruntów wykonuje i koordynuje Samorząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego zadania te realizuje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Duże doświadczenie pracowników Biura gwarantuje wysoką jakość prac i poprawę warunków życia mieszkańców terenów wiejskich.
Wychodząc naprzeciw potrzebom reorganizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o możliwości realizacji prac scaleniowych oraz możliwości zwołania zebrania informacyjnego o tematyce scaleniowej na terenie sołectwa. Podczas spotkania z rolnikami pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi omówią przebieg prac scaleniowych, zaprezentują efekty ich wykonania, wskażą korzyści jakie są możliwe do osiągnięcia oraz odpowiedzą na zadane pytania. Działania informacyjne są szczególnie ważne z uwagi na możliwości pozyskania
środków finansowych na wykonanie prac scaleniowych w ramach nowej perspektywy współfinansowania scaleń gruntów ze środków europejskich na lata 2023-2027. Dotarcie do jak największej liczby rolników z rzetelnymi informacjami o scaleniach gruntów pomoże w zebraniu podpisów pod wnioskami o wszczęcie postępowań scaleniowych. Wiedza na temat przebiegu scaleń gruntów oraz świadomość rolników z korzyści płynących z ich wykonania jest szansą na poprawę warunków prowadzenia działalności rolniczej oraz polepszenia warunków życia mieszkańców terenów wiejskich.
Zapraszamy do kontaktu pod nr 42 235-47-11 lub email: biuro@wbg.lodzkie.pl. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz spotkamy się na zebraniu informacyjnym o tematyce scaleniowej.


Dyrektor
Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi