Zarządzenie Wójta Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 115/2022
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji  zadania publicznego w 2022 roku zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079,, 1561), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), Rozdziału XIII ust. 1 Załącznika do Uchwały nr XXVI/219/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje:

 

 • 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący – Zenon Dąbrowski – Przedstawiciel Wójta Gminy Bedlno

2) zastępca przewodniczącego – Kinga Lewandowska – Przedstawiciel Wójta Gminy Bedlno,

3) członek – Wiesława Lubocha  – Przedstawiciel Rady Gminy Bedlno.

 1. Komisja konkursowa działa bez udziału przedstawiciela wskazanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2. Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 • 3. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w ww. zarządzeniu w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno


Józef Ignaczewski

 


Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 • 1. 1. Wójt powołuje Komisję konkursową do oceny ofert liczącą 3 członków i ustala jej skład osobowy.
 1. W posiedzeniach Komisji konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 2 członków składu Komisji.
 2. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej w jakikolwiek sposób związani z oferentem.
 3. Komisja konkursowa może zaprosić do uczestnictwa osobę z głosem doradczym, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.
 • 2. 1. Komisja konkursowa podczas oceny oferty stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i w Rocznym programie współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zostały określone w zarządzeniu nr 105/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 1. Do każdej opiniowanej oferty Komisja konkursowa powinna załączyć stosowną opinię.
 2. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta Gminy Bedlno.
 3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy w Bedlnie i nie będą zwracane oferentowi, ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
 • 3. Informacje o odmowie lub udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ugbedlno.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.
 • 4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Bedlno
/-/ Józef Ignaczewski


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

Wójt Gminy Bedlno działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), oraz na podstawie Uchwały nr XXVI/219/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, dokonał wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i powierzył do realizacji te zadania przez:

 

 1. Gminny Klub Sportowy w Bedlnie – kwota dofinansowania – 42.000,00 zł.
 2. „Lechita” Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno – kwota dofinansowania – 8.000,00 zł.

 

 

                                                                            Bedlno, dnia 30 listopada 2022 r.