WÓJT GMINY BEDLNO
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia), które znajdują się na nieruchomości w miejscowości Plecka Dąbrowa położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnej 151/1 na okres 2 lat.


Opis lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia):
Lokale użytkowe (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) przeznaczone są do wydzierżawienia na prowadzenie działalności medycznej, w ramach której będą prowadzone między innymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej. Lokale zlokalizowane są na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/1 położonej w obrębie Plecka Dąbrowa dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1K/00038809/8.
Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przeznaczona do wydzierżawienia wynosi: 184,30². Możliwe jest wydzierżawienie jednego lub kilku lokali użytkowych.
Lokale użytkowe (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdującą się na nieruchomości położonej w miejscowości Plecka Dąbrowa 15 wyposażone są w instalację elektryczną, instalację wodociągową, instalację centralnego ogrzewania.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 220,00 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2022 roku.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Bedlno.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie ,,Wadium- przetarg na wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Plecka Dąbrowa”.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania ,zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Kryterium oceny ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym:
1. Oferent wyłoniony w drodze przetargu na wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Plecka Dąbrowa zobowiązany jest do udzielenia gwarantowanych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku (Dz. U. z 2021r. poz.540) w okresie obowiązywania umowy.
2. Jednym z podstawowych kryterium oceny ofert w przetargu jest miesięczna wysokość stawki czynszu za wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) uzyskana w przetargu oraz wielkość powierzchni lokali do wydzierżawienia.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 1m² wynosi: 5,95 zł netto (pięć złotych 95/100).
Oferta jednego uczestnika przetargu może dotyczyć wydzierżawienia jednego, kilku lub wszystkich lokali użytkowych stanowiących przedmiot niniejszego przetargu.
Stawka czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. Czynsz za wydzierżawienie jest płatny do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Czynsz może być waloryzowany każdego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego. Czynsz za wydzierżawienie nie obejmuje opłat za media tj. za zimną wodę, ogrzewanie, za energię elektryczną oraz inne opłaty i świadczenia publiczno – prawne przedmiotu dzierżawy.
W przetargu pisemnym nieograniczonym mogą wziąć udział podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2022 r. poz. 633).
Dopuszcza się (po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego) poddzierżawienie lokali wewnątrz budynku na inne gabinety specjalistyczne.
Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Pisemne oferty na dzierżawę lokali należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku do godz.15.00 z dopiskiem:
,,Przetarg na wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Plecka Dąbrowa ”
Oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oferowaną miesięczną stawkę czynszu netto za 1 m².
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
5. Dowód wpłaty wadium (kserokopia).
6. Dokument w oparciu, o który prowadzona jest działalność gospodarcza- aktualne zaświadczenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS z datą nieprzekraczającą 3 miesięcy przed złożeniem oferty.
7. Określenie, czy podmiot posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
8. Wypis z rejestru podmiotów leczniczych.
9. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiącej dokumenty i oświadczenia oferenta mają być również podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
10. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączył kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
11. Upoważnienie w formie pisemnej, jeżeli zostało udzielone.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna) Bedlno 24, 99-311 Bedlno w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00.
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość kierowania dodatkowych pytań do oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości powstałych przy ocenie składanych ofert.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy wydzierżawienia w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego.
W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Bedlno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o przetargu podaje się do prasy lokalnej.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie pokój nr 28 tel. 24 282 17 61 w godzinach pracy tutejszego urzędu.

Wzór oferty na dzierżawę dostępny pod adresem: