Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Bedlno – 28 listopada 2022 roku (tj. poniedziałek) godz. 09:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu w szkołach podstawowych.

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4.Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

5.Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz przedstawienie informacji Wójta Gminy Bedlno o podmiotach, w których jest ta praca wykonywana.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

g) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2023 rok;

h) przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2023 rok;

i) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Bedlnie;

j) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

l) zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Bedlno w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bedlno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

m) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Bedlno;

n) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.”;

o) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bedlno.

7. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Bedlno.

8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

9. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

10. Interpelacje i zapytania Radnych

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk