projekty

Projekt: Budowa rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno

Beneficjent: Gmina Bedlno 

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 

Cel Projektu: Celem niniejszego projektu jest rozwój Gminy Bedlno poprzez wsparcie gospodarki wodno-ściekowej. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę systemu dostarczania wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Opis Projektu: W ramach Projektu planuje się:

– budowę rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo (w tym m.in. roboty ziemne wodociąg, roboty montażowe wodociąg, roboty montażowe światłowód, roboty odtworzeniowe),

– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 7 szt. w m. Jaroszówka, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Wojszyce, Załusin i Żeronice. 

Efekt Projektu:

– wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 szt.

– zwiększenie liczby odbiorców korzystających z ulepszonej infrastruktury,
   w tym: wodociągowej – 3780  i kanalizacyjnej – 32

– zwiększenie objętości oczyszczonych ścieków o 1750 m3/rok

– stacje uzdatniania wody   –  1 szt. 

Całkowita wartość Projektu: 3 700 868,90 zł 

Kwota dofinansowania: 3 081 478,00 zł 

Planowany okres realizacji:  do września 2023r.

projekty 2