Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Mirosławicach

Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Mirosławicach

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna  w Mirosławicach 

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER” 

Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  rekreacyjnej i kulturalnej 

Cel Projektu: Celem niniejszego projektu jest remont świetlicy wiejskiej w Mirosławicach w gminie Bedlno, który przyczyni się do poprawy prowadzonej działalności rekreacyjno-kulturalnej, polegającej na wspomaganiu społeczności lokalnej 

Opis Projektu: W ramach Projektu planuje się remont świetlicy wiejskiej w Mirosławicach w zakresie:

–  podłoga Sali,

– remont podłogi i ścian kuchni . 

Całkowita wartość Projektu: 179 552,96 zł 

Kwota dofinansowania: 179 552,00  zł 

Planowany okres realizacji:  do czerwca 2023r.

 

Mirosławice dn. 26.09.2022r.

/-/ Patryk Kraska

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie