Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele/użytkownicy nieruchomości mają obowiązek utrzymywania czystości i porządku na terenie ich nieruchomości przez m.in.:

– wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (kosze) a następnie pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

– wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Apelujemy do mieszkańców, aby właściwie wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji i pozbywali się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie poboczy dróg, rowów, lasów, zadrzewień, przystanków, placów i tworzenie dzikich wysypisk śmieci.

Przypominamy ponadto o zakazie spalania odpadów, w tym spalania odpadów w piecach – zgodnie z ustawą o odpadach termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto, wbrew przepisowi art. 155 ustawy o odpadach, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Uwaga! Gmina będzie prowadziła kontrole nieruchomości w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za zachowaniem następujących wymogów:

  • nieczystości ciekłe ze zbiorników oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być odebrane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Bedlno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości,
  • właściciel zobowiązany jest do okazania umów na w/w usługę i dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości ścieków niezgodnie z przepisami prawa jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.