Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać:
– drogą elektroniczna za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od dnia 01 lipca 2022 roku ;
– drogą tradycyjną w formie papierowej od 01 sierpnia 2022 roku.
Od dnia 1 listopada 2022 roku rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2022/2023) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2022 r. do października 2023 r. Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy, która złożyła poprawny i kompletny wniosek do dnia 31 sierpnia, będzie miała ustalone prawo do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń przysługujących za miesiąc listopad do dnia 30 listopada. Natomiast dla osób, które złożą wnioski w okresie od dnia 1 września 2022r. do dnia 31 października 2022r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2022r., a w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata nastąpi do lutego 2023r. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. W nowym okresie kryterium nie uległo zmianie. To oznacza, że dochód w rodzinie na osobę nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium wynosi 764 zł na osobę. Rokiem bazowym dla nowego okresu jest rok 2021. Jednak wszelkie zmiany związane z uzyskaniem bądź utratą dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku należy zgłaszać do organu właściwego, gdyż mają one wpływ na wysokość dochodu w rodzinie.
Kwoty zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynoszą odpowiednio:
1. zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia – 95 zł,.
2. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia – 124 zł,
3. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 24 roku życia – 135 zł,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
6. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na dziecko do 5 roku życia – 90 zł – na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia – 110 zł
7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na zamieszkiwanie – 113 zł – na dojazdy – 69 zł.