Trwa realizacja projektu, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie” w wysokości ponad 1 mln zł. Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych wynosi 1.527.380,75 PLN.
Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno

Trwa realizacja projektu, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie” w wysokości ponad 1 mln zł. Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych wynosi 1.527.380,75  PLN.

W lipcu 2022r. w ramach umowy z Wykonawcą projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” weryfikowano przedstawioną do akceptacji przez Wykonawcę, dokumentację projektową oraz przygotowywano się do realizacji robót budowlanych – kompletacja materiałów. Złożono również do IZ wniosek o płatność rozliczający pierwszą pobraną zaliczkę.

Dotychczas realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Wnioskowany projekt „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie” wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa VI „Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu”; priorytet inwestycyjny 6c „zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”; cel szczegółowy – zwiększona partycypacja w kulturze na terenie województwa.

Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał będzie dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie rozwiązań służących oszczędności surowców naturalnych – energii, w tym rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza (energooszczędne oprawy instalacji elektrycznej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła). W ramach projektu – w czasie i po jego zakończeniu zachowana będzie również zasada „zanieczyszczający płaci”, przekładająca się na udział finansowy podmiotów w odbudowie środowiska naturalnego poprzez opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim skutkom, jakie inwestycja mogłaby wywołać w zakresie środowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane jest bezpośrednio efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi i łagodzenie skutków zmian klimatu, a pośrednio promowana jest różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez wykorzystanie w projekcie energooszczędnych rozwiązań, zmniejszających zapotrzebowanie na energię konwencjonalną ze źródeł kopalnych, zapobieganie emisji zanieczyszczeń.

Powyższe pozwala wypełnić zapisy art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziałuje negatywnie na obszary objęte Siecią NATURA 2000 oraz na jednolite części wód, a realizacja projektu wpłynie na zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez podjęcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza – energooszczędne rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej.