Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno
Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Św. Jana Pawła II w Bedlnie  ogłasza  termin rekrutacji dodatkowego  oddziału Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bedlnie. Nabór kandydatów do oddziału przedszkolnego jest prowadzony   w ramach realizacji projektu p.n. „ Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno” jest współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020.

Liczba miejsc -20

Miejsce zamieszkania kandydata -Gmina Bedlno

Wiek kandydata -2,5 do 5 lat

 

Lp

Rodzaj czynności  postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do  dodatkowego oddziału Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

01 – 12 sierpnia 2022r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 sierpnia 2022r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

16 sierpnia 2022r.

4

Potwierdzenie  przez rodzica woli przyjęcia kandydata do oddziału w postaci pisemnego oświadczenia

do 18 sierpnia 2022r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2022r.

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z regulaminem.
  1. W przypadku większej liczby kandydatów , niż liczba wolnych miejsc  w postępowaniu rekrutacyjnym  brane są  łącznie pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryteria brane pod uwagę

Ilość punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów

Opinia  o  specjalnych potrzebach edukacyjnych kandydata

4

Opinia

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

3

Oświadczenie rodziców//prawnych opiekunów

W przedszkolu , bądź szkole znajduje się rodzeństwo kandydata

2

Oświadczenie rodziców//prawnych opiekunów

 

  1. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa.
  2. Formularze wniosków można odebrać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie, Bedlno 31A 99-311 Bedlno  w godzinach od 8.00-13.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły spbedlno.d2.pl.

 

Ewa Kowalska