Placówka Terenowa KRUS w Kutnie apeluje: Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

W okresie wakacji dzieci potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym to najważniejsze zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają czasu do-stępnego rolnikom.
W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pra-cujących i mieszkających w nich osób. Są to liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderze-nie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwie-rzęcymi, pokąsanie przez owady), chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi, paliwami). Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszka-nia. Zdarza się również, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki może skończyć się groźnymi wypadkami powo-dującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psy-chicznego.
Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miejsca niebez-pieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy). Aby nie dochodziło do tragicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci – plac zabaw – ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym i dogodnym do nadzoru miejscu gospo-darstwa.
Ważna jest również edukacja najmłodszych. Na terenie województwa łódzkiego KRUS prowadzi wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie całego powiatu kutnowskiego i gminy Kiernozia.
Przypominam, że w roku bieżącym Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolni-ków zawarł z AGRO Ubezpieczeniami TUW kolejną umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników (do ukończenia 16. roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę. Szcze-gółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.fsusr.gov.pl a także pod numerem infolinii: (48) 370 43 21. Informując o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to konieczne, by dzieci przebywające w Państwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne.
Zapraszam ponadto do zapoznania się z apelem Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie, który znajduje się na odwrocie tego listu

Tomasz Nowicki
Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi