Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Bedlno za 2021 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno wotum zaufania za rok 2021.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacja o stanie mienia JST.

4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno wydanej w dniu 07 czerwca 2022 roku o wykonaniu budżetu Gminy Bedlno za 2021 rok w odniesieniu do przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacji o stanie mienia JST.

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2021 rok.

6. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2021 rok, 

c) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036,

d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

e) zmiany uchwały Nr XXV/204/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

f) wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2022;

g) zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso;

h) zmiany uchwały Nr XX/196/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno;

i) zmiany uchwały Nr XII/107/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz nauczycieli emerytów i rencistów;

j) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady Gminy Bedlno.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

                Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk