logo oze

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Gmina Bedlno w partnerstwie z gminą Oporów rozpoczęła realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów”. Projekt przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Celem głównym projektu jest zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym idzie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Beneficjentem projektu są gminy Bedlno i Oporów realizujące projekt partnerski na podstawie umowy partnerstwa nr 1/2021 zawartej w dniu 28.04.2021 r. Końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gmin Bedlno i Oporów, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń. Liderem projektu jest gmina Bedlno.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 227 133,09 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 268 123,35 zł.

Projekt zostanie zrealizowany do 29.06.2023 r.

tablica informacyjna Bedlno Oporów