Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informujemy, że zgodnie z Umową nr 117/ZI/D/2022  zawartą w dn. 27 maja 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno ze środków WFOŚiGW w Łodzi dofinansowano w formie dotacji zadanie pn. „Likwidacja skutków huraganu w Gminie Bedlno” do kwoty 146.760,00  zł.

Całkowity koszt zadania: 198.734,40 zł.

W wyniku realizowanego zadania przewidziano prace polegające na zakupie i posadzeniu drzewek, wynajem koparki w celu usunięcia drzew powalonych przez huragan w pasie drogi gminnej, działania związane z uprzątnięciem (usunięciem) bryły korzenia po powalonych drzewach i działania związane z dokonaniem cięć pielęgnacyjnych.

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

www.wfosigw.lodz.pl

Bedlno, dn. 31.05.2022 r.

 

Wójt Gminy Bedlno

 /-/ Józef Ignaczewski