Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informuję, że zgodnie z Umową nr 130/OZ/D/2022 zawartą dn. 24 maja 2022r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2022 roku” dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 38 171,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: do kwoty 42 413,76 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat. 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 83,84 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych.

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: www.wfosigw.lodz.pl 

Bedlno, dn. 25.05.2022 r. 

Wójt Gminy Bedlno

  /-/ Józef Ignaczewski

Informacja o dofinansowaniu - azbest 2022