Kolejne działania na rzecz poprawy warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Bedlno.

10.01.2022 r. Gmina Bedlno złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota wniosku opiewa na 600 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie nowej grupy w Punkcie Przedszkolnym w Bedlnie, do której może uczęszczać 20 dzieci. W ramach zadania zaplanowano:

  1. dostosowanie pomieszczenia do potrzeb nowej grupy: malowanie, wymianę podłogi, wymianę drzwi, nową instalację elektryczną, obudowę grzejników, zakup rolet okiennych;
  2. zakup wyposażenia: meble do sali dydaktycznej, wyposażenie szatni, materace, dywany, sprzęt RTV (telewizor, DVD), sprzęt komputerowy (monitor interaktywny, magiczna ściana, drukarka, komputer) oraz zabawki i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć;
  3. utworzenie sali do realizacji zajęć sensoryczno-ruchowych, w skład wyposażenia wchodzą: podświetlany basen piankowy, kącik manipulacyjno- sensoryczny, kącik małego alpinisty, łódź podwodna z basenem, ścianka manipulacyjno-wspinaczkowa, klocki, podświetlany stół.

Przewidziano realizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków m.in. sensorycznych, logopedycznych i rytmiki oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Projekt zakłada również finansowanie przez rok bieżącej działalności nowej grupy, w tym wynagrodzenia nauczycieli.

W dniu 02.02.2022 r. wniosek został przekazany do oceny formalno – merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj 2022 r. Prosimy aby trzymać kciuki za przyjęciem projektu do dofinansowania, ponieważ pozwolił by on na stworzenie nowoczesnych i komfortowych warunków dla dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych oraz bardzo dobre warunki do utworzenia trzeciego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bedlnie. Wszyscy, a szczególnie dzieci niecierpliwie czekamy na wynik oceny wniosku.