Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP

Świadczenie ratownicze dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze
z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 200 zł, która będzie podlega corocznej waloryzacji do dnia 1 marca każdego roku.

Komu przysługuje świadczenie:

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

  1. w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
  2. w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz

2) osiągnął:

  1. w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
  2. w przypadku kobiet – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku
w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

1) od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
3) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,

 Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków: 

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne (np. osoba, która była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych, Dyrektor Szkoły, Radny, Sołtys, Wójt).

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków, w przypadku gdy osoby pełniły swoją funkcję tylko przez fragment wskazanego okresu.

Oświadczenia świadków muszą być potwierdzone przez Wójta Gminy Bedlno. 

Świadkiem nie może być:

1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie przez zainteresowanego strażaka ratownika OSP
w celu jego zatwierdzenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z oświadczeniami świadków składany jest do Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie wraz z załącznikami.

Świadczenie ratownicze, w formie decyzji przyznaje Komendant Powiatowy PSP właściwy dla siedziby jednostki OSP strażaka ratownika na jego wniosek lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.

Kiedy następuje wypłata?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze. Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nabywa prawo do świadczenia z wyrównaniem do dnia wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.