Gmina Bedlno
Tytuł przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”
Wartość przedsięwzięcia: 8 559 397,00 PLN
Pożyczka NFOŚiGW: 6 915 859,00 PLN