Gmina Bedlno rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie”.  

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1 527 380,75 pln, a dofinansowanie 1 041 907,02 pln.

Obecnie jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą to koniec 2021r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021- 2022.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Cel bezpośredni projektu to stworzenie na terenie Gminy Bedlno sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. Pozostałe cele to stworzenie sprzyjających warunków dla zwiększenia popytu dla oferowanych usług kulturalnych; wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-kulturalnej i gospodarczej gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, kulturalnej, gospodarczej i przestrzennej; pozytywny wpływ na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na tym obszarze. Cel pośredni to wzrost świadomości przedsiębiorców i mieszkańców. Miarą osiągnięcia powyższych celów będzie wzrost zaangażowania przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Gminy w podejmowane przez samorząd działania na rzecz rozwoju kultury i tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej.

Wnioskowany projekt „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie” wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa VI „Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu”; priorytet inwestycyjny 6c „zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”; cel szczegółowy – zwiększona partycypacja w kulturze na terenie województwa.

Wykaz dokumentów

fundusze

Wykaz dokumentów do oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP oraz herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym:

– artykuły w prasie

– poczta elektroniczna

– materiały promocyjne zamieszczane na stronie internetowej

– dokumentacja przetargowa  

– zawierane w ramach projektu umowy

– wszelkie ogłoszenia, w tym na plakatach identyfikujących projekt, tablicach pamiątkowych

– korespondencja kierowana do uczestników projektu – inżyniera kontraktu/usługodawcy promocji projektu, nadzoru inwestorskiego, wykonawcy robót budowlanych itp.

– e-mailing

– inne dokumenty i opracowania dotyczące realizacji projektu typu: oświadczenia, zaświadczenia, ekspertyzy i analizy.