SZANOWNI MIESZKAŃCY

SOŁECTWA KRĘCIESZKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA KRĘCIESZKI

Na podstawie Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 maja 2021 roku  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w  wyborach uzupełniających w sołectwie Kręcieszki, ustala się co następuje: 

  1. 1. Zwołuje się zebranie wiejskie dla dokonania wyboru sołtysa w dniu 07 lipca 2021 r. o 10.00 w świetlicy wiejskiej w Kręcieszkach, z następującym porządkiem obrad :
  2. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  6. Przeprowadzenie wyborów sołtysa oraz ustalenie wyników głosowania.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie zebrania.
  1. 2. W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców potrzebnej dla dokonania wyboru sołtysa w podanym terminie, wybory będą przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców w II terminie w dniu 07.07.2021 r. o godz. 15